Sviští mastVšeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.svistimast.cz. Podmínky stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající:
Mgr. Kateřina Radová
U Trati 905
506 01 Jičín

IČ: 75251710
DIČ: CZ8256163179
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01.06.2009.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s platnou legislativou České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1) Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje změnu ceny, o této změně musí prodávající kupujícího předem informovat.

2) Objednávka
Objednávka se stává platnou pouze tehdy, pokud jsou správně vyplněny veškeré požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Odeslaná řádně vyplněná objednávka se stává návrhem kupní smlouvy. K uzavření této kupní smlouvy je zapotřebí formální potvrzení objednávky prodávajícím. Kupní smlouva vzniká dodáním zboží.

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a všemi pravidly uvedenými na této stránce

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Informace uvedené na prospektech, v tiskovinách a na internetových stránkách www.svistimast.cz jsou nezávaznými údaji, které vycházejí z údajů uvedených výrobcem.

Náklady na komunikaci při uzavírání objednávky si nese každá smluvní strana.

3) Potvrzení objednávky
Potvrzení objednávky obdrží kupující emailem. Pokud by prodávající neměl zboží skladem, bude kupujícího kontaktovat.

4) Zrušení objednávky
Kupující i prodávající mohou zrušit objednávku kupujícího, a to bez udání důvodu. Toto zrušení lze provést emailem či telefonicky. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (nedostatek zboží na skladě atd.). Zrušení objednávky ze strany kupujícího po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5) Cena a platba
Veškeré ceny uvedené na internetových stránkách www.svistimast.cz jsou platné ke dni objednání zboží. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou uváděny jako konečné, tj. včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny produktů, a to zejména v důsledku kurzových pohybů. O této změně musí prodávající kupujícího předem informovat. Při objednávce v celkové hodnotě nad 1.300,- Kč včetně DPH se poskytuje sleva 5% z celkové hodnoty objednávky (bez poštovného a balného).
V případě mimořádných cenových akcí se výše uvedená sleva neposkytuje.

Prodávající je povinen vystavit pro každý obchodní případ daňový doklad s uvedenou kupní cenou. Kupní cena se stanovuje vždy podle aktuálně platného ceníku.

Není-li ujednáno jinak (např. osobní odběr zboží u prodávajícího), je zboží zasíláno prostřednictvím České pošty s.p. a na dobírku. Platba při zaslání na dobírku probíhá v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.

6) Poštovné a balné
K ceně zboží je připočítána částka za poštovné a balné, tj. cena za dodání zboží. Objednané zboží zasílá prodávající prostřednictvím České pošty s.p. na dobírku. Výše poštovného a balného je 120,- Kč. Cenu za dodání zboží (poštovné a balné) je kupující povinen uhradit společně s kupní cenou. Cena za dodání zboží platí pouze pro dodávky na území České republiky. Při objednávce v celkové hodnotě nad 2.000,- Kč včetně DPH není poštovné a balné účtováno.

7) Dodací lhůta
Dodací lhůta je obvykle 2 až 7 pracovních dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující kontaktován. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (pozdní dodání zboží na sklad ze strany dodavatele atd.).

8) Záruka a reklamace
Na veškeré zboží se vztahuje záruka v zákonné lhůtě 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad, faktura. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

Reklamované zboží je nutné zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, uvést důvod reklamace a číslo daňového dokladu, faktury, na který bylo toto zboží zakoupeno.

9) Vrácení zboží
Spotřebitel má právo podle ust. § 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14 denní lhůty od převzetí zakoupené věci. V takovém případě musí kupující doručit prodávajícímu vracené zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a s originálem nebo alespoň kopií daňového dokladu (faktury), a to zasláním prostřednictvím některé přepravní služby nebo osobně. Zaslání zboží zpět na dobírku prodávajícímu není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Prodávající má právo odmítnout vrácení zboží, pokud kupující překročí zákonnou lhůtu pro jeho vrácení nebo jej vrátí poškozené, se známkami užívání, opotřebování, bez obalů či potřebných dokladů.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději v zákonem stanovené lhůtě (§ 53, odstavec 10).

10) Obaly
Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky.

Na produktu je uvedeno úplné složení produktu (INCI) a návod k použití. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku a tvoří jeho nedílnou součást.

11) Ochrana osobních dat
Prodávající prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Všechny získané osobní údaje kupujících budou používány výhradně pro účely vzájemných obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu uděluje souhlas ke shromažďování jeho osobních údajů. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze.

12) Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2010.
 
Starous © 2009